بهروز ميرزا
استاد
b.mirza@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913706
پرویز کاملی
استاد
kameli@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913756
مهدی صفا اصفهانی
دانشیار
m_safa@iut.ac.ir
تلفن:
احمد شيراني بيد آبادي
دانشیار
shirani@iut.ac.ir
تلفن:
031-33912375
هادي سلامتي
استاد
salamati@iut.ac.ir
تلفن:
031-33912375
علي اکبر بابايي بروجني
دانشیار
brojeny@iut.ac.ir
تلفن:
سيد محمد اميني
استاد
m_amini@iut.ac.ir
تلفن:
هادي اکبرزاده
استاد
akbarzad@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913711