بهروز ميرزا
استاد
b.mirza@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913706
مهدی صفا اصفهانی
دانشیار
تلفن:
احمد شيراني بيد آبادي
دانشیار
shirani@iut.ac.ir
تلفن:
031-33912375
هادي سلامتي
استاد
salamati@iut.ac.ir
تلفن:
031-33912375
علي اکبر بابايي بروجني
دانشیار
تلفن:
سيد محمد اميني
استاد
تلفن:
هادي اکبرزاده
استاد
akbarzad@iut.ac.ir
تلفن:
031-33913711