عنوان: حسگر پلاسمونیکی گاز هیدروژن در محیط محلول نانوذرات Pd2+/Au 
ارائه دهنده: آمنه فرنود
استاد راهنما: دکتر هادی سلامتی - دکتر مهدی رنجبر
استاد مشاور: دکتر حسین فرخ پور
مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: چهارشنبه 98/11/30 - ساعت 10