عنوان: ساخت لایه نازک Pd-MoO3 به عنوان حسگر رنگزا گاز هیدروژن
ارائه دهنده: مهری السادات حسینی
استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر
استاد مشاور: دکتر پرویز کاملی
مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان: چهارشنبه  98/12/07 - ساعت 10