عنوان: نانو ساختارهای دو بعدی بر پایه ژرمانیوم
ارائه دهنده: علی قجاوند
استاد راهنما: دکتر سید جواد هاشمی‌فر 
استاد مشاور: دکتر امیر الحاجی
مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: چهارشنبه، 98/12/21 - ساعت 10