عنوان: نقاط رنگی در صفحه‌ی دو بعدیِ شش ضلعیِ تیتانیوم دی اکسید
ارائه دهنده: سیاوش کرباسی‌زاده
استاد راهنما: دکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری
استاد مشاور: دکتر سید جواد هاشمی‌فر
مکان: اسکایپ
زمان: چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:00