عنوان: بررسی خواص حسگری گازی لایه های اکسید مولیبدن ایجاد شده بر روی پارچه به روش لایه نشانی کندوپاش
ارائه دهنده: زهرا معصومی‌دهقی
استاد راهنما:  
استاد مشاور:  
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/meh-h9n-1pn-shf 
زمان:

یک‌شنبه 99/06/23 ساعت 10:30