عنوان: ساخت لایه های نازک مغناطیسی CoPt3 به روش لیزرپالسی و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن ها با استفاده از اثر مغناطواپتیکی کر
ارائه دهنده: فاطمه سیدان
استاد راهنما: دکتر حسین احمدوند
استاد مشاور: دکتر مهدی رنجبر
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/hos-gbi-sia-e02
زمان: زمان: سه شنبه 99/06/25 ساعت 10 صبح