عنوان: جستجوی منابع تولید تک فوتون در سیلیکون کرباید دوبعدی
ارائه دهنده: میثم محسنی
استاد راهنما: دکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری
دکتر سید جواد هاشمی فر
استاد مشاور: دکتر مجتبی اعلایی
مکان:  شنبه – 99/06/29 – ساعت 10 
زمان: https://videoconf.iut.ac.ir/b/ism-dwb-om2