عنوان: بازی های تکاملی روی شبکه های منظم
ارائه دهنده: مرجان بنادکیان
استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
استاد مشاور: دکتر فرهاد شهبازی
مکان:  شنبه – 99/06/29 – ساعت 12 
زمان: https://meet.iut.ac.ir/b/kei-xox-vbf