عنوان: ساخت و بهینه سازی دیود نورگسیل آلی مبتنی بر ماده (Pt(tptbp و جستجوی ابتدا به ساکن برای یافتن ملکول های تابنده با سازوکار فلوئورسانس تاخیری (TADF)
ارائه دهنده: مصطفی توکلی
استاد راهنما: دکتر حسین احمدوند
استاد مشاور: دکتر مجتبی اعلایی
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/hos-9ji-kaz-fen
زمان: یکشنبه، 99/12/10، ساعت 13:15