عنوان: بررسی سد شاتکی در ساختار ناهمگن گرافین و هافنیوم دي سولفید
ارائه دهنده: فریناز فنائی پرور
استاد راهنما: دکتر اسماعیل عبدالحسینی
استاد مشاور: دکتر سید جواد هاشمی فر
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/ism-nts-bmv-xxr
زمان: شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 16:30