عنوان: ترکیب حسگر تشدید پلاسمون سطحی (SPR) و چارچوب های عالی فلزی (Metal Organic Framework (MOF’s)) به منظور تشخیص کایرالیتی در داروهای زیستی
ارائه دهنده: مهدی ترابی گودرزی
استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر
استاد مشاور: دکتر هادی سلامتی
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/meh-s3r-hqw-cjr
زمان: شنبه – 99/12/23 – ساعت 11 صبح