عنوان: محاسبه طیف فوتولومینسانس نانو لوله کربنی همراه با دو مد فونونی در چهارچوب سیستم های باز کوانتومی در پکیج کیوتیپ
 
ارائه دهنده: محمدجواد اکرامیان
استاد راهنما: دکتر پیمان صاحب‌سرا
استاد مشاور: دکتر مهدی عبدی
مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/pey-fl8-fru-v6e
زمان: شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 17:45