راه اندازی طرح TA (دستیار آموزشی) در دانشکده فیزیک

با توجه به حجم زیاد مطالب دروس پایه فیزیک مانند فیزیک 1 و فیزیک 2 رشته های فنیـمهندسی و دروس فیزیک پایه 1 و 2 رشته‌های فیزیک، شیمی و ریاضی و نیاز به رفع اشکال، و حل تمرین بیشتر و ارزیابی منظمتر از دانشجویان و با هدف ارتقاء آموزش دروس پایه و افزایش ساعات رفع اشکال، بااستفاده از مشارکت دانشجویان دوره دکتری از نیمسال اول سال 86-85 طرح دستیاران آموزشی باحمایت معاونت محترم آموزشی دانشگاه در دانشکده فیزیک راه اندازی شد. این طرح ابتدا شامل درس فیزیک1 بود و از نیمسال دوم 86-85 فیزیک 2 و بقیه دروس پایه را نیز در بر گرفت.

فعالیت های مربوط به این طرح عبارت اند از :

  1. ایجاد یک مرکز در دانشکده فیزیک به نام اتاق رفع اشکال که از صبح تا عصر یکسره باز است و دانشجویان دورة دکترای فیزیک طبق برنامه اعلام شده به رفع اشکال این دروس می پردازند.

  2. تشکیل کلاسهای تمرین در ساعت 30 : 13 ـ 30 : 12 و هر روز که طبق برنامه از قبل اعلام شده تمرین‌های مشخص یا نمونه سئوالات امتحانی در این کلاس ها حل می شوند. (با توجه به نظر سنجی و استقبال دانشجویان از کلاسهای تمرین که ابتدا در دانشکده فیزیک بنا نهاده شد، این کلاسهای تمرین به دانشکده های ریاضی و فیزیک تسری بخشیده شد).

  3. برگزاری 2 یا 3 کوئیز متمرکز (به صورت تشریحی) در طول ترم طبق برنامه از قبل اعلام شده و تصحیح و اعمال نتایج.

  4. نشان دادن برگه های امتحانی میان ترم و پایان ترم به دانشجویان متقاضی به منظور پی بردن دانشجویان به اشکالات خود و سعی در برطرف کردن اشکالها.