امتحان پایان ترم فیزیک ۱ از ابتدای فصل ۱۰ تا سر نیروی ناشی از آنتروپی (فصل ۲۰) است. 

حدود ۶۰ درصد از امتحان پایان ترم از مباحث مکانیک و حدود ۴۰ درصد آن از ترمودینامیک است. 

 

حذفیات: 

  • فصل :۱۰ آیا کمییت های زاویه ای کمییت های برداری اند؟  
  • فصل ۱۱:  بخش ۱۱-۹ (حرکت تقدیمی ژیروسکوپ)
  • فصل ۱۸:  بخش ۱۸-۶ (سازوکارهای انتقال گرما)
  • فصل ۱۹: ۱۹-۵ (مسافت آزاد میانگین)- ۱۹-۶ (توزیع سرعت مولکولها)  - نکته ای از نظریه ی کوانتومی
  • فصل ۲۰: از نیروی ناشی از آنتروپی تا آخر فصل