قابل توجه دانشجويان ترم 2-98 :

آزمايشگاه هاي دانشكده فيزيك در تابستان 99 به صورت حضوري يا مجازي برگزار خواهد شد . در صورتي كه امكان گذراندن آزمايشگاه ها را نداريد در تاريخ 2 و3 تير ماه در حذف اضطراري حذف نمائيد.

آموزش دانشکده فيزيك