96/11/07- اطلاعیه ترمیم از طرف مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه ترم 2-96