رفتن به محتوای اصلی
x

آزمونی برای یافتن منشا‍‍‍‍ء سیاه‌چاله‌هایی از مرتبه جرم خورشید

تحت نظارت وف ایرانی