رفتن به محتوای اصلی
x

فيزيک ماده چگال نظری

گروه فيزيک ماده چگال نظری در زمينه‌های مرتبط با سيستمهای همبسته قوی، سيستمهای ناكام مغناطيسی و سيستمهای بي‌نظم فعاليت مي‌كند.
موضوعات مورد علاقه اين گروه شامل ابررسانايی (پديده شناسی و نظريه‌های ميكروسكوپی)، مغناطش و سيستمهای مغناطيسی ناكام، خواص الكتريكی و مغناطيسی گرافين و مواد مشابه، ترابرد كوانتومی و بكارگيری مدلهای مربوط به اثر بی‌نظمی روی خواص مواد است.

پژوهش های گروه فيزيک ماده چگال نظری:

  • سيستم های اسپينی ناكام
  • سيستم های بی‌نظم
  • گرافين و مواد مشابه
  • ترابرد كوانتومی
پیمان صاحب سرا

فیزیک ماده چگال نظری
هیات علمی, استادیار
  • 031-33913736
شماره اتاق : 239
فرهاد فضیله

فیزیک ماده چگال نظری
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33913764
شماره اتاق : 243

تحت نظارت وف ایرانی