رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع کارشناسی ارشد: همبستگی معیارهای مرکزیت در شبکه های پیچیده

  • ارائه دهنده: جواد محمدی
  • استاد راهنما: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
  • استاد مشاور: دکتر فرهاد شهبازی
  • زمان: چهارشنبه – 13 / 5 / 1400 ساعت – 11:30
  • لینک جلسه: https://meet.iut.ac.ir/b/kei-zsl-ckb-hsk

تحت نظارت وف ایرانی