رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بهینه سازی پوشش های چندلایه نانومتری برای بهبود جذب و نشرپرتوهای ورودی در فرایندساخت سلول های بازتاب دهنده ی خورشیدی

بهینه سازی پوشش های چندلایه نانومتری برای بهبود جذب و نشرپرتوهای ورودی در فرایندساخت سلول های بازتاب دهنده ی خورشیدی

ارائه دهنده: 
محمدصدرا عسگری سوادجانی

استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر
استاد مشاور: مهندس حجت اسفندیاری

زمان: روزسه شنبه –23/6/1400– ساعت11:30
لینک جلسه: http://meet.iut.ac.ir/b/3tu-v1r-j8m-cqm 
 

تحت نظارت وف ایرانی