رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع از پایان‌نامه ارشد: درهمتنیدگی پایدار بین دو کیوبیت اسپینی غیر برهم کنشی  در نیترید بور هگزاگونال 

ارائه دهنده: زهرا خورشیدی

استاد راهنما:  دکتر مهدی عبدی

استاد مشاور: دکتر اسماعیل عبدالحسینی

زمان: چهارشنبه – 14/7/1400 – ساعت 15

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/gcx-kxf-ije-ctf

تحت نظارت وف ایرانی