رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: حسگری هیدروژن پراکساید با استفاده از ویژگی پلاسمونیک نانوذرات دوبعدی MoO3-x

ارائه دهنده: زهرا احمدزاده
استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر
استاد مشاور: دکتر حسین احمدوند
ساعت: 15:00 - 00/07/27
https://meet.iut.ac.ir/b/a3m-x1f-6v9-5j8

تحت نظارت وف ایرانی