رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: آشکارسازی ماده تاریک اکسیون در حضور میدان مغناطیسی گاوسی

  • ارائه دهنده: محدثه انصاری
  • استاد راهنما: دکتر مسلم زارعی
  • استاد مشاور: دکتر مهدی عبدی
  • زمان: چهارشنبه – 00/08/12 –ساعت: 13:30
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/cxc-tlq-mpc-wnw
     

تحت نظارت وف ایرانی