رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: رهیافتی بر ماده تاریک اسکالر در قالب مدل استاندارد

ارائه دهنده: نیلوفر اشرفی

استاد راهنما: دکتر رضا خسروی

استاد مشاور: دکتر صدیقه سجادیان

زمان: شنبه– تاریخ 00/08/15 – ساعت  17

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/7n6-6cp-drj-tks
 

تحت نظارت وف ایرانی