رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: محاسبه پارامترهای استوکس معادلات موج گرانشی در حالت تقریب های نیوتونی و پسا نیوتونی

  • ارائه دهنده: امیر حسین سهرابی ورزنه
  • استاد راهنما:  دکتر مسلم زارعی
  • استاد مشاور: دکتر سروش شاکری
  • زمان: شنبه، تاریخ 00/08/15، ساعت 13:30 
  • مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/44z-stk-tya-pwi
     

تحت نظارت وف بومی