رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار كارشناسي ارشد: پیش بینی دمای نیل در آنتی فرومغناطیس ها با استفاده از یادگیری ماشین

ارائه دهنده: منصوره هاشمي
استاد راهنما: دكتر مجتبي اعلایي
زمان: 11:30 - 1400/09/21
https://meet.iut.ac.ir/b/m76-hzt-h6x-mpj

تحت نظارت وف ایرانی