رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: طراحی و شبیه سازی حفاظ پرتویی نوترون و گاما برای آشکارساز ژرمانیومی فوق خالص (HPGe)

 

ارائه دهنده:

زهرا قاسمی

استاد راهنما: دکتر مریم حسنوند-دکتر محمد‌حسین چوپان دستجردی

استاد مشاور: دکتر جواد مختاری

زمان: یکشنبه – 28/9/1400 – 13:30

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/mar-qkj-smu-cmi

 

تحت نظارت وف ایرانی