رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار کارشناسی ارشد: طراحی مغناطیس های ضربه زننده ی چندقطبی

 

ارائه دهنده: زکیه اعظمی

استادان راهنما: دکتر آذر تفریحی_ دکتر فرهاد سعیدی

زمان: سه شنبه-00/09/30 -17:00

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/43y-yqk-0th-wky

 

تحت نظارت وف ایرانی