رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از رساله دکتری: : ساخت و مشخصه یابی نانو ساختار پلاسمونیکی اکسید فلزمولیبدن برای کاربرد حسگری

 

ارائه دهنده: مهری السادات حسینی

استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر

استاد مشاور: دکتر پرویز کاملی

 

زمان: چهارشنبه – 00/10/1 – ساعت 13:30

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/ajq-cxx-rkb-um4

 

تحت نظارت وف ایرانی