رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع ارشد: ماده تاریک وانما

 

ارائه دهنده: هادی شاه­ مرادی

استاد راهنما: دکتر احمد شیرزاد

استاد مشاور: دکتر صدیقه سجادیان

زمان: شنبه –09/11/1400 – 14:00

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/nh3-d4e-4ah-vde

 

تحت نظارت وف ایرانی