رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار ارشد: ساخت و بررسی ویژگی های بلوری،مغناطیسی و مغناطوالکتریک KNiPO4

 

ارائه دهنده:

فاطمه بوالخیری

استاد راهنما:

دکتر حسین احمدوند

استاد مشاور:

دکتر مرجانه جعفری

 

زمان: چهارشنبه – 20/11/1400 – 9:30

لینک جلسه: https://meet.iut.ac.ir/b/rn2-b14-fay-0of

 

 

تحت نظارت وف ایرانی