رفتن به محتوای اصلی
x

کشف یک سیاه­چاله کم جرم به کمک ریزهمگرایی گرانشی و اخترسنجی

زمان :شنبه 23 بهمن 1400 ساعت 13:30

ارائه دهنده: خانم دکتر سجادیان

لینک شرکت در سمینار :

https://meet.iut.ac.ir/b/kei-10u-2vr-1a1

تحت نظارت وف ایرانی