رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: تاثیر میدان اکسیونی بر روی قطبش تابش الکترومغناطیسی تپ‌اختر

 

ارائه دهنده: نسیم اکبری‌قریبه

استاد راهنما: دکتر سروش شاکری

استاد مشاور: دکتر صدیقه سجادیان

زمان: شنبه–07/12/1400– 10:30

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/pte-xj7-i35-v5n

 

تحت نظارت وف ایرانی