رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی عوامل موثر بر تابع دی الکتریک با رهیافت یادگیری ماشین

 

ارائه دهنده: شایان رضوانی

استاد راهنما: دکتر مجتبی اعلایی

استاد مشاور: دکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری

 

زمان: دوشنبه – 00/12/09 – 16:45

لینک جلسه:   https://meet.iut.ac.ir/b/ge3-l3m-qfu-giv

تحت نظارت وف ایرانی