رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: ساخت نانو ذرات فریت کبالت پروسیدیوم و بررسی تاثیرات آلایش پروسیدیوم بر خواص ساختاری، مغناطیسی و حسگری گاز

 

ارائه دهنده: سپیده کیانی

استاد راهنما: دکتر پرویز کاملی

استاد مشاور: دکتر مهدی رنجبر

 

 

زمان: یکشنبه –  00/12/08 – 8:30 صبح

مکان:  https://meet.iut.ac.ir/b/a2k-1he-pnq-jvk

تحت نظارت وف ایرانی