رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی و شبیه سازی نامرئی سازی در محیط همسانگرد با استفاده از ماتریس تراگشت

 

ارائه دهنده: پری ناز دادخواه

استاد راهنما: دکتر مهدی عبدی

استاد مشاور: دکتر فرهنگ لران

زمان: دوشنبه 9 اسفند 1400 ساعت 10:00

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/xhx-bh3-ise-yxp

تحت نظارت وف ایرانی