رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی نظری طیف اپتیکی اکسید تنگستن کاهیده (WO3-x)

 

ارائه دهنده: زهرا دوست­محمدی

استاد راهنما: دکتر مهدی رنجبر

استاد مشاور: دکتر حمیده شاکری­پور

زمان: چهارشنبه 18 اسفند 1400 ساعت 08:30

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/hgf-wv4-uik-urf

تحت نظارت وف ایرانی