رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی اثر سیستم رادیوگرافی نوترونی بر دزهای گاما و نوترون در راکتور MNSR

 

ارائه دهنده: الهام ملکی

اساتید راهنما: دکتر مریم حسنوند

                                         دکتر محمدحسین چوپان دستجردی

استاد مشاور: دکتر جواد مختاری

زمان: شنبه 21 اسفند 1400 ساعت 9

مکان: http://meet.iut.ac.ir/b/pze-tkq-bho-k29

تحت نظارت وف ایرانی