رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: مدل گاما-هایزنبرگ ناهمسانگرد شبکه لانه زنبوری در حضور میدان مغناطیسی

 

ارائه دهنده: مجتبی احمدی یزدی

استاد راهنما اول: دکتر فرهاد فضیله

استاد راهنما دوم: دکتر محمد حسین زارع

استاد مشاور: دکتر مجتبی اعلایی

زمان: یکشنبه 22 اسفند 1400 ساعت 17:00

مکان: https://meet.iut.ac.ir/b/trg-0bb-xeb-txw

 

تحت نظارت وف ایرانی