رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار دکتری: تصویربرداری پزشکی کوانتومی با استفاده از شبح نگاری و روشنایی کوانتومی

ارائه دهنده: سپیده سادات احمدی

استاد راهنما: دکتر وحید سالاری

استاد مشاور: دکتر کیوان آقابابایی سامانی

زمان: 01/02/19 -  ساعت  12:00

مکان: سالن سمینار طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی