رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار دکتری: بهبود خواص ترموالکتریک در فسفرین

 

ارائه دهنده: فاطمه مقدسی

استاد راهنما: دکتر فرهاد فضیله

استاد مشاور: دکتر فرهاد شهبازی

زمان: شنبه – 01/03/07 – ساعت 13:00
مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی