رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار دکتری: تحلیل هامیلتونی کنش بدون‌جرم و جرم‌دار فیرز- پائولی و میدان‌های بدون‌جرم جزئی مقایسه قیود کنش فیرز- پائولی و قیود خطی‌شده کنش غیرخطی

ارائه دهنده: رضوان جلالی
استاد راهنما: دکتر احمد شیرزاد
استاد مشاور: دکتر بهروز میرزا

زمان :یکشنبه– 23/03/1401–ساعت10:00
مکان: سالن سمینارطبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی