رفتن به محتوای اصلی
x

پیاده سازي گیت هاي کوانتمی براي سیستم یون هاي محصور در رژیم بر همکنش قوي دینامیک

فایل
پیوست اندازه
فایل ضمیمه 329.45 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی