رفتن به محتوای اصلی
x

مشارکت عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان در رصدهای پروژه بین المللی دارت و چاپ نتایج آن در مجله نیچر

پروژه دارت توسط ناسا طراحی شده است. این پروژه به کمک یک ماهواره فضایی (به نام دارت)  به یک جسم سماوی ضربه می زنند تا مسیر و یا سرعت آن را تغییر بدهند. در تاریخ ۲۶ سپتامبر۲۰۲۲  ماهواره  دارت یک ضربه به سیارک دیمورفوس زده است. این سیارک نیز حول یک سیارک بزرگتر به نام ددیموس می چرخد. در اثر این ضربه مسیر حرکت و سرعت سیارک دیمورفوس حول همدم آن تغییر کرده است. اندازه گیری میزان تغییر در سرعت و دوره تناوب مداری به دلیل برخورد با ماهواره دارت از طریق نورسنجی دقیق حتی از سطح زمین نیز قابل اندازه گیری است. از آنجایی که دوتایی ددیموس- دیمورفوس یک دوتایی گرفتی هستند با نورسنجی عمیق از سیارک میزبان می توان تغییر در سرعت و مدار دیمورفوس را اندازه گرفت.

عکس زیر این دوتایی و تغییر در مسیر حرکت سیارک دیمورفوس را نشان می دهد:

 

مشارکت عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان در رصدهای پروژه بین المللی دارت و چاپ نتایج آن در مجله نیچر

این رصد ها توسط تلکسوپ ۱.۵ متری دانمارک درطول  فصل رصدی ۲۰۲۲ انجام شد و بر اساس آن میزان تغییرات در دوره تناوب مداری و سرعت دیمورفوس به طور کامل محاسبه شد.
نتایج این اندازه گیری ها برای چاپ در مجله نیچر پذیرفته شده است. درانجام این پروژه عضو هیات علمی دانشکده فیزیک خانم دکترصدیقه سجادیان و نیز دانش آموخته این دانشکده خانم دکتر الهه خالویی مشارکت داشته اند.
این دو نفر عضو گروه بین المللی مایندستپ هستند و قسمتی از رصد های مربوطه را با تلسکوپ ۱.۵ متری دانمارک انجام داده اند.

دانشکده فیزیک این موفقیت را به همکار محترم سرکار خانم دکتر سجادیان و به دانشگاه صنعتی اصفهان و جامعه علمی کشور تبریک می گوید.

تحت نظارت وف ایرانی