رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع دکترا: بررسي واپاشي غير استاندارد بوزون هيگز به يك جفت ذره سبك شبه اسكالر در برخورد پروتون-پروتون در انرژي مركز جرم 13 TeV و كاليبراسيون درخشندگي در برخورد سرب-سرب در انرژي مركز جرم 5.02 TeV

دفاع: خانم الهام خزاعی

تاريخ: 1402/3/31  

ساعت: 10:00

مکان: سالن سمينار- طبقه سوم دانشكده فيزيك 

لینک جلسه: https://indico.cern.ch/event/1293324/

 

اعضای هیئت داوران:

  • دكتر احمد شیرزاد                       راهنما
  • دكتر حامد بخشیان                      راهنما
  • دکتر عبیده جعفری                      مشاور
  • دكتر بهروز میرزا                       داور
  • دكتر مجتبی محمدی نجف آبادی       داور
  • دكتر سيدمحسن اعتصامی              داور
  • دکتر گالو الیزابتا                         داور
  • دکتر سروش شاکری                    مدیر جلسه
  • محمد محسن مومنی                     نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی