رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع ارشد: بررسی فازهای هندسی ذرات فرمیونی در فضازمان کر

 

ارائه دهنده: رضا بهانی

استاد راهنما: دکتر بهروز میرزا

استاد مشاور: دکتر مسلم زارعی

 

 

زمان: روز یکشنبه– تاریخ 25 تیر 1402– ساعت11:30

مکان: سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی