رفتن به محتوای اصلی
x

امتحانات دروس پرجمعیت فیزیک 1وفیزیک 2وفیزیک کشاورزی ومنابع طبیعی

فایل
پیوست اندازه
اسامی داوطلبان به صورت الفبا_0.docx (25.31 کیلوبایت) 25.31 کیلوبایت
فیزیک1 میانترم بدون اسم.pdf (999.56 کیلوبایت) 999.56 کیلوبایت
اسامی داوطلبان به صورت الفبا_1.docx (20.08 کیلوبایت) 20.08 کیلوبایت
فیزیک 2 کوییز_0.pdf (216.09 کیلوبایت) 216.09 کیلوبایت
اسامی داوطلبان به صورت الفبا_2.docx (19.86 کیلوبایت) 19.86 کیلوبایت
فیزیک کشاورزی میانترم.pdf (50.07 کیلوبایت) 50.07 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی