رفتن به محتوای اصلی
x

اپتیک

سطح begin

آزمایشگاه اپتیک: 

1- اندازه گیری زاویه رأس و ضریب شکست منشور

در این آزمایش از اسپکترومتر با دقت 1 دقیقه، لامپ هلیوم و لامپ جیوه استفاده می شود که ضمن مشاهده طیف منشور ،ضریب شکست آن برای طول موج های مختلف بدست می آید.

2-تداخل امواج نورانی

در این آزمایش تداخل نور بوسیله دو روزنه یانگ و دو منشور فرنل مورد بررسی قرار می گیرد.منبع مورد استفاده، لامپ سدیم است.

3- تداخل سنج مایکلسون

به کمک آن فریزهای دایره ای تیغه هوا،فریزهای خطی گوه هوا با نور تکفام و فریزهای رنگی خطیگوه هوا با نور سفید مشاهده و بررسی می شود.این آزمایش با لامپ سدیم، لامپ جیوه و فیلتر سبز انجام می شود.

4- تداخل سنج فابری - پرو 

مشاهده پدیده تداخل در تیغه هوا،اندازه گیری طول موج مجهول، اندازه گیری اختلاف طول موج دو خط زرد سدیم و مقایسه این تداخل سنج با تداخل سنج مایکلسون مواردی هستند که در این آزمایش بررسی می شوند.

5- گوه هوا و حلقه های نیوتن

بررسی تداخل در لایه های نازک هوای بین سطح محدب یک عدسی و یک تیغه شیشه ای،تعیین شعاع انحنای سطح یک عدسی و تعیین طول موج یک نور تک رنگ از مواردی هستند که در آزمایش حلقه های نیوتن بررسی می شود. همچنین تداخل در گوه هوا و محاسبه ضخامت یک ورقه نازک جزءدستور کار این آزمایش است.

6- پراش فرانهوفر

پراش فرانهوفر از یک تک شکافو دو شکاف مشاهده و بررسی می شود.

7- پراش فرنل

مشاهده پراش فرنل از تک شکاف و رابطه بین تغییر پهنای شکاف با شکل پراش. همچنین پراش از یک مانع مانند سیم با ضخامت های متفاوت موضوع بررسی در این آرمایش است. منبع مورد استفاده لامپ سدیم است.

8 - توری پراش

توری پراش بر روی دستگاه اسپکترومتر قرار می گیرد و پراش نور زرد سدیم توسط آن مشاهده و رابطه پراش برای آن بررسی می شود.همچنین طیف لامپ هلیم توسط توری مشاهده و اندازه گیری های لازم انجام می گیرد.

9 – کار با لیزر

آشنائی با لیزر و انجام آزمایشهائی مانند تحقیق قانون اسنل دکارت و مشاهده تداخل دو منشور فرنل و حلقه های نیوتن،مشاهده الگوی پراش فرانهوفر از تک شکاف، چند شکاف و توری های مختلف، اندازه گیری طول موج لیزر و مشاهده پراش از روزنه دایره ای و مستطیل و پراش سیم های مختلف از جمله کارهائی است که در این آزمایش انجام می شود.

تحت نظارت وف ایرانی