رفتن به محتوای اصلی
x

هسته ای

سطح begin

آزمایشهای فیزیک هسته ای

1- تکنیک های اندازه گیری با شمارنده گایگر مولر

در این آزمایش دانشجو با کنتور گایگر مولر آشنا می شود و با رسم آهنگ شمارش یک جشمه پرتوزا بر حسب تغییرات ولتاژ اعمالی به کنتور، ناحیهً پلاتومی کنتور را مشاهده می کند و ولتاژ کار کنتور را برای آزمایشهای بعدی تعیین می کند.

2-اندازه گیری قدرت تفکیک زمانی آشکارساز گایگر مولر

در این آزمایش زمان تفکیک کنتور گایگر مولر با استفاده از روش دو چشمه ای محاسبه می شود.سپس این زمان تفکیک با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه گیری می شود.

3- توزیع آماری تشعشعات حاصل از رادیواکتیویته

در این آزمایش پیروی تابش زمینه از توزیع پواسون بررسی می شود و همچنین تحقیق می شود که تابش چشمه پرتوزا از توزیع گوسی تبعیت می کند.

4- تحقیق قانون عکس مجذور فاصله

با قراردادن یک چشمه β یا α و یک کنتور گایگر مولر روی یک باند و افزایش فاصله بین آن ها، تغییرات آهنگ شمارش بر حسب مجذور فاصله رسم شده و قانون عکس مجذور فاصله بررسی می شود.

5 – بررسی جذب اشعه گاما

با استفاده از چشمه های گاما مانند سزیم 137 و کبالت 60 و جاذب های سربی آهنگ شمارش گاما بر حسب ضخامت جاذب سرب رسم می شود. با محاسبه شیب خط فوق، ضریب تضعیف گاماهای با انرژی 662 Kev و حدود 1.2 Mev در سرب اندازه گیری می شود.

6 – برد ذرات بتا و انرژی ماکزیمم آن ها

با استفاده از یک چشمه بتا (استرانسیوم 90) و جاذب های پلاستیکی و آلومینیمی و رسم نمودار تغییرات آهنگ شمارش کنتور بر حسب ضخامت جاذب، برد بتا تعیین می شود. سپس با استفاده از نمودارهای برد – انرژی بیشینهً انرژِی بتا تعیین می شود.

7-طیف نمائی اشعه گاما توسط آنالیزور تک کاناله

در این آزمایش ابتدا با کنتور سوسوزن آشنا می شود. سپس با استفاده از چشمه های گامای سزیم 137 و کبالت 60 و یک آنالیزور تک کاناله آهنگ شمشرش کنتور را بر حسب ارتفاع پالس خروجی رسم می کنیم و نوااحی مختلف این طبف را بررسی می کند.

8 – طیف نمایی اشعه گاما توسط آشکارساز سنتیلاسیون و آنالیزور چند کاناله

مانند آزمایش شماره 7 است ، با این تفاوت که به جای آنالیزور تک کاناله از آنالیزور جند کاناله استفاده می شود و با دادن خروجی به یک مونیتور می توان طیف گاما را در یک جا مشاهده کرد و نواحی لبه کامپتون، قله های تک فراری دوفراری، سپس پراکندگی و... را بررسی کرد.

9 – دستگاه آشکارساز اکتیویته (آلودگی)

با این دستگاه آلودگی (به مواد رادیواکتیو) مواد خوراکی را می توان اندازه گیری کرد.

اتاق 106، طبقه 3

تحت نظارت وف ایرانی